ZoekenSluiten

De cliëntenraad van Innoforte

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Innoforte. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) geeft daar een wettelijke basis aan.

Hoe is de medezeggenschap binnen Innoforte opgebouwd?
Iedere locatie heeft een eigen cliëntenraad (CR) of een familieraad (FR). Zij praten namens de cliënten met de manager en/of de teamleider over de gang van zaken op de locatie. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de voeding, de hygiëne en het activiteitenprogramma.

Innoforte heeft ook een Centrale Cliëntenraad. Deze raad overlegt met de Raad van Bestuur over de plannen en het beleid dat geldt voor de hele organisatie. Denk aan het jaarplan, de begroting, de huisvestingsplannen, maar ook de klachtenregeling of het beleid op het gebied van veiligheid of hygiëne.

De cliëntenraden van Innoforte:
Centrale Cliëntenraad Innoforte (CCR)
CR De Biesdel
CR Oosterwolde
CR Vreedenhoff
CR Zorg Thuis io
FR ’t Jagthuis
FR Lorentzhuis

Wie zitten er in de cliëntenraad?
Cliënten van Innoforte en/of hun familieleden. Daarnaast kunnen personen die betrokken zijn bij Innoforte en/of beschikken over specifieke expertise lid zijn van de CR. Elke cliëntenraad vaardigt een van haar leden af als lid van de Centrale Cliëntenraad Innoforte.

Waar gaat de cliëntenraad niet over?
Persoonlijke/individuele zaken kunnen cliënten bespreken met hun verzorgende of de leidinggevende. Voor onvrede of klachten kunnen cliënten terecht bij de klachtenfunctionaris van Innoforte en de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang.

Afspraken
Innoforte heeft in de Medezeggenschapsregeling (Centrale) Cliëntenraad Innoforte met de cliëntenraden afspraken gemaakt over de medezeggenschap binnen Innoforte. In de regeling zijn onder andere de samenstelling en benoemingsprocedure van de cliëntenraden en de advies- en instemmingsbevoegdheden van de raden vastgelegd.