ZoekenSluiten

Familieraad H.A. Lorentzhuis

‘Stap op die trein en help ons om de stem van de bewoners te laten horen. Met elkaar maken wij van het Lorentzhuis een fijne plek om te zijn.’

De Familieraad wordt gevormd door:

Afke Dam

Moeder woont op Biljoen West

Nicole Sonneveldt Moeder woont op Middachten West
Dennis Smink Moeder woonde op Middachten Zuid
Cora Hiensch Moeder woont op Verzorgd Wonen
Wies Welmers

Schoonzus woont op Larenstein Zuid

Jacomien van den Barg

Moeder woont op Larenstein West

   

Vanuit onze betrokkenheid bij het wel en wee van onze naaste in het Lorentzhuis vertegenwoordigen wij, namens hen en hun families, hun belang bij een prettig woon- en leefklimaat op de locatie.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen vormt de basis voor de Familieraad. Wij adviseren, gevraagd en ongevraagd, over gemeenschappelijke zaken die álle bewoners raken. Wij praten bijvoorbeeld mee over de kwaliteit van zorg, de gezondheid, de veiligheid, de voeding, de hygiëne, het activiteitenprogramma, de familieparticipatie op de afdeling, nieuwe projecten van Innoforte, de benoeming van leidinggevenden, het jaarplan en de begroting.

Innoforte hecht aan onze inbreng en betrekt ons vroegtijdig bij nieuwe ontwikkelingen. Ook voor de organisatie zijn wij aanspreekpunt.

Wij komen zes keer per jaar samen. De Familieraad krijgt secretariële ondersteuning. De manager Langdurige zorg, de beide teamleiders en een afgevaardigde van de Centrale Cliëntenraad wonen de vergaderingen bij. Voor themavergaderingen nodigen we, zonodig, inhoudelijk deskundigen uit. Een samenvatting van de notulen wordt via Familienet verspreid.

Vergaderdata 2020

De vergaderingen zijn op maandagavond en beginnen om 19.00 uur.

3 februari
6 april
25 mei
20 juli
14 september
9 november

Contact: fr-lorentzhuis@innoforte.info

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Via het contactadres kunt u meer informatie over onze Familieraad opvragen.